Stadgar

Stadgar för Rydals Fiber Ekonomisk Förening

 

Antagna vid stormöte i Rydal 20141022

 

§ 1 Föreningens namn:

Föreningens namn är Rydals Fiber ekonomisk förening.

 

§ 2 Föreningens säte:

Föreningens styrelse har sitt säte i Marks kommun.

 

§ 3. Ändamål och verksamhet:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt fibernät för bredband tillhandahålla medlemmarnas nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarnas trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna ska delta i föreningen genom att nyttja föreningens tjänster.

 

§ 4 Medlemskap:

Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, vilket utgörs av Rydals samhälle med omnejd och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål, bl.a. genom att bidra med ett dagsverke upp till 8 tim. per medlem och verksamhetsår. Dagsverk utförs på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en person ansöka om medlemskap.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

 

§ 5 Medlems skyldighet:

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

 

 

§ 6 Insatser:

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 150 kr och högst 25000 kr för varje ansluten fastighet. Med ansluten fastighet menas fastighet som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk. Insatsbeloppets storlek beslutas vid ordinarie föreningsstämma eller vid extra föreningsstämma. Medlemmen är inte skyldig att tillskjuta ett större insatsbelopp än det högsta beloppet enligt stadgarna. Av insatsbeloppet ska 150 kr betalas till föreningens konto senast inom 2 veckor efter att medlemskap beviljats.

Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

En insats återbetalas tidigast 1 år dock senast 5 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 7 Avgifter:

§ 7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 450 kr.

§ 7.2. Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift för anslutning av byggnad på medlemmens fastighet i enlighet med föreningens fastighetsanslutningsavtal.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Avgiften fastställs fortlöpande av föreningens styrelse.

§ 7.3 Nätavgift

Varje medlem ska fortlöpande till föreningen betala en nätavgift som ersättning för att föreningen tillhandahåller fastighetens nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation i enlighet med föreningens fastighetsanslutningsavtal.

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Avgiften fastställs fortlöpande av föreningens styrelse.

§ 7.4 Övriga avgifter

För utnyttjande av föreningens övriga tjänster, till exempel eventuella trafiktjänster, ska avgift utgå. Avgiften bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt i vilka tjänster som avses och deras omfattning. Dessa avgifter regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

 

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning:

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast ett år efter inträdet. Uppsägningen ska göras skriftligt till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning har skickats till medlemmen.

I samband med att medlemmens fastighet avyttras kan medlemmens andel överlåtas till förvärvaren av fastigheten, som då ska ansöka om medlemskap. Om andelen inte överlåts i samband med avyttringen, eller om förvärvaren inte ansöker om eller inte beviljas medlemskap, upphör medlemskapet. Vederbörande rättsinnehavare får då tillbaka den inbetalda insatsen enligt § 6.

 

§ 9 Avgång:

Avgång ur föreningen sker alltid vid slutet av ett räkenskapsår.

En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid slutet av samma år. Annars sker avgången först vid slutet av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

 

§ 10 Styrelse:

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter, med lägst två och högst fem suppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på två (2) år, d v s fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman på två (2) år, d v s fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år.

Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

 

§ 11 Firmateckning:

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

 

§ 12 Revisorer:

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

 

§ 13 Räkenskapsår:

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§ 14 Årsredovisning:

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 

§ 15 Ordinarie föreningsstämma:

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

2. godkännande av röstlängden

3. val av två justeringsmän

4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

5. fastställande av dagordningen

6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna

10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår

11. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

12. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

13. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande

14. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§16 Extra föreningsstämma:

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

 

§ 17 Rösträtt:

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

 

§ 18 Kallelse och andra meddelanden:

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

 

§ 19 Vinstfördelning:

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande till erlagda nätsavgifter och andra avgifter för andra tjänster.

 

§ 20 Upplösning av föreningen:

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

 

§ 21 Stadgeändring:

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

 

§ 22 Övrigt:

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar

 

Ladda ner Stadgarna(PDF)

 

Stadgar.pdf

Copyright © Alla rättigheter reserverade - Vi spinner vidare med fiber ! - Rydals Fiber ekononomisk förening